Vinöns Nya Café har fått nya ägare

Veronica och Johan Wilhelmsson har tagit över caféet på Vinön och kommer driva det vidare.

Johan och Veronica driver sedan tidigare Vinöns Värdshus och när Vinöns Nya Café blev till salu bestämde de sig för att ta över verksamheten.

Hans-Ove Norén ny ordförande i Samverkarna

Samverkarna i Östernärke har haft årsmöte och bland andra valdes en ny ordförande.

Hans-Ove Norén har sedan tidigare suttit med i styrelsen men tar nu över ordförandeskapet efter den tidigare ordföranden Bertil Andersson, som dagen till ära överräckte en helt ny ordförandeklubba.

Även Hans Johansson och Åsa Ödman valdes in som nya i styrelsen medan Ewa Nilsson avtackades efter lång och trogen tjänst.

Samverkarnas nya styrelse ser nu ut som följer:

Ordförande: Hans-Ove Norén
Kassör: Per Fröberg
Sekreterare: Tommy Silo
Ledamot: Ove Åkesson
Ledamot: Birgitta Ekblad
Ledamot: Bertil Andersson
Ledamot: Åsa Ödman
Supleant: Carro Tysell
Suppleant: Hans Johansson
Suppleant: Tommy Silo (tillika sekretrerare)

Utbyggnad av fibernätet i Östernärke

Landsbygdsenheten i Örebro kommun söker just nu engagerade invånare i Östernärke som vill arbeta lokalt med utbyggnad av fiber på landsbygden.

Intresserade som vill arbeta i en grupp med syftet att verka för utbyggnad i sitt område möjlighet att anmäla sig för att bli ”fiberambassadör. Dessa fiberambassadörer kommer sedan att få en inbjudan till ett upptaktsmöte för projektet.

I dagsläget är behovet kanske inte överhängande men i takt med att Telia släcker ner sitt kopparnät kommer behovet av trådlöst Internet att öka och då befarar man att kapaciteten kan bli lidande på landsbygden.

En pdf-fil med mer information om arbetet och vilka områden som är aktuella finns att ladda ner här.

Läs också:

– Kommunen satsar på bredband i Östernärke

– Telia stänger kopparnät i Östernärke

Katrinelunds Gästgiveri nominerade till pris

Som en av totalt 52 restauranger i landet har Katrinelunds Gästgiveri i Östernärke blivit nominerade till ett pris som delas ut på White Guide-galan.

Totalt 52 restauranger är nominerade i sammanlagt 12 kategorier. Som ende restaurang i Örebro är Katrinelunds Gästgiveri, Stora Mellösa, nominerade i kategorin Årets Värt en Resa tillsammans med tre andra nominerade.

Vinnarna kommer slutligen presenteras på White Guide-galan som hålls i Göteborg den 6 mars.

Inget möte med Trädgårdsföreningen den 28 februari

Ett fel gällande Östernärkes Trädgårdsförening har smugit sig in i På-Gång-spalten i senaste utgåvan av Östernärkebladet.

Enligt spalten skall Trädgårdsföreningen ha ett möte den 28 februari, detta är helt fel och vi kan bara beklaga att det blivit en missuppfattning.

Kommunen satsar på bredband i Östernärke

Örebro kommuns Landsbygdsnämnd har den 9 februari fattat beslut om att stötta utbyggnaden av fiber på landsbygden i Örebro, däribland delar av Östernärke.

Tidigare har kommunstyrelsen fastställt ett övergripande mål om att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast 2020. Vid sitt möte 9 februari fastställer Landsbygdsnämnden sin verksamhetsplan och budget för 2017. Ett av de prioriterade områdena är bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Den bredbandsstrategi som kommunstyrelsen fastställde hösten 2016 har som övergripande mål att 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast 2020.

Nu satsar Örebro kommun alltså 60 miljoner på bredbandsutbyggnad under de kommande tre åren. De geografiska områden som prioriteras under 2017 är Närkes Kil och delar av Östernärke.

Landsbygdsnämnden väntas inom kort återkomma med mer information till boende i Östernärke med inbjudan att delta lokalt i utvecklingsarbetet. Framförallt vill man ha kontakt med bland annat vägföreningar och folk som kan fungera som ”bredbandsambassadörer” i ett antal områden.

Sandupptagning i Odensbacken

Ett av många vårtecken brukar vara att sopmaskinerna kommer fram och sopar upp all sand efter vintern.

Odensbackens Vägförening meddelar att man under vecka 13, dvs perioden 27 mars-2 april, kommer ta upp sand på de vägar och gator som man ansvarar för i Odensbacken.

Telia stänger kopparnät i Östernärke

Telia planerar att stänga ner delar av kopparnätet i Östernärke den 3 april 2018.

Nedsläckningen innebär att de som berörs av detta kommer behöva se över sina möjligheter gällande telefoni och Internet-anslutning på andra sätt än idag. De som redan har Internet-anslutning via mobilen eller via fiber berörs inte av denna förändring.

Samverkarna har i veckan haft ett möte med tjänstemän på Örebro kommun och pratat lite om hur man kan bygga ut det kommunala stadsnätet och hur Samverkarna kan hjälpa till i detta arbete då nedstängningen påverkar både privatpersoner och företag i bygden.

De områden som enligt Telia kommer stängas ner först i Östernärke är Kilsmo, Resta och Vinön, dessa nät planeras alltså att stängas den 3 april 2018.

Hur det ser ut för övriga delar av Östernärke är inte känt, men inga fler områden är för tillfället omnämnda före halvårsskiftet 2018.

Ny översiktsplan presenterad

Den 1:a februari presenterade Örebro kommun ett utkast till den nya översiktsplanen som nu ligger ute på remiss till den 30 april. Några områden i Östernärke finns med i förslaget som allmänheten också kan tycka till om.

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden.

I utkastet till översiktsplanen blickar kommunens politiker och tjänstemän in i framtiden och pekar ut områden där man planerar att bygga kommande bostäder och infrastruktur.

Bland de orter i Östernärke som pekas ut som aktuella för en framtida utbyggnad av bostäder ser vi bland annat Odensbacken och Stora Mellösa men också Hampetorp, Kilsmo och Asker.

I Hampetorp har man angett färjeläget som aktuellt för utveckling av rekreation och båtliv. När det gäller Kvismarområdet finns en ambition att utvecla ett grönstråk i området, exakt vad i detalj som är tänkt att göras är i nuläget inte bestämt.

Dessutom har man i förslaget till översiktsplan också markerat ett regionalt cykelstråk från Odensbacken in till Örebro. Däremot saknas en sedan länge efterlängtad cykelväg mellan Hampetorp och Odensbacken i det nya förslaget.

Från Samverkarnas sida noterar man med intresse att området intill det norra brofästet i Odensbacken är markerat som utvecklingsområde för bostäder, något som man från föreningens sida har föreslagit tidigare.

Färjeläget i Hampetorp har också pekats ut av Samverkarna tillsammans med Vinöns Hembygdsförening som en lämplig plats för angöring av Sjöräddningens båtar, turistbåtar och kanske också taxibåtar samt båtpendlare till och från Vinön.

Den 15 mars bjuder Örebro kommun till ett öppet möte i City Konferenscenter där allmänheten är välkommen att fördjupa sig i olika frågor och komma med synpunkter på förslaget. Informationsmötet startar kl 18.00 och pågår fram till ca kl 21.00.

Länk till hela förslaget
Här finns också mer information om kontaktuppgifter och detaljer kring det kommande informationsmötet.

Länk till karta över Östernärke
Klicka på de färglagda områdena för mer information och zooma in för att bättre se detaljerna.

Byggnadsbidrag till Breven

Länsstyrelsen i Örebro har fått 9 miljoner av Riksantikvarieämbetet för satsningar på länets kulturmiljöer. En stor del av bidraget går till byggnadsvård, däribland till det unika byggnadsminnet Brevens Bruk i Östernärke.

Länsantikvarie Jonas Jansson uppger för Östernärkebladet att man under året kommer satsa på att rusta två gamla smedjebyggnader vid det nedre bruket, samt på Tvättstugan. – För samtliga byggnader handlar det om att säkra det yttre skalet för att trygga deras fortbestånd, berättas Jonas.

Rent konkret betyder detta att man bl a kommer laga rötskador i tak samt byta takpannorna. Vidare kommer fasader och och grunder ses över och lagas. Totalt rör det sig preliminärt om ca 1,5 miljoner kronor som satsas i Breven.