Björkön kan bli naturreservat i Hjälmaren

Örebro kommun vill göra naturreservat av Björkön som ligger norr om Göksholm, i området mellan Storhjälmaren och Mellanfjärden.

Ön förvärvades av kommunen 2015 genom att ett markbyte med den tidigare ägaren blev möjligt, denne fick då ett skogsområde i Lännäs i Östernärke. Redan i översiktsplanen som antogs 2010 pekades Björkön ut som ett utvecklingsområde för natur och rekreation. När möjligheten så kom att förvärva ön var det redan tänkt att skapa ett naturreservat där.

Den 5 juni i år beslutade Programnämnd Samhällsbyggnad att anta en skötselplan som möjliggör bildandet av naturreservatet Björkön. Ön ligger centralt i Hjälmarelandskapet och anses av kommunen ha stora naturvärden och strategisk potential för utveckling av Hjälmarens rekreationsvärden.

–  I och med det här beslutet tillskapar vi ett nytt naturreservat i Örebro. Att som en stark tillväxtkommun tillskapa så mycket nya skyddade naturområden tror jag är unikt. Samtidigt utvecklar vi ännu ett besöksmål i Hjälmaren och öppnar upp för både rekreation, friluftsliv och turism, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Med det nya naturreservatet vill kommunen ge allmänheten tillgång till mer friluftsliv och därmed bättre folkhälsa samtidigt som Örebro blir en mer ekologiskt hållbar kommun med biologiskt rika naturområden.

– Vi vill att Björkön på sikt ska bli en naturlig utflyktsplats för örebroare som vill uppleva en unik miljö i Hjälmaren. Intentionen är att det forna odlingslandskapet på Björkön ska återställas till betesmark och både bestå av slåtter men också att kommunens fårbesättning ska kunna beta på ön, säger Linda Larsson (C), vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Naturvårdsverket har beviljat kommunen ett markåtkomstbidrag på sex miljoner kronor vilket möjliggör ytterligare framtida investeringar i satsningar på friluftsliv på ön.

Större investeringar kommer att göras först då kommunen säkrat allmänhetens möjlighet att ta sig till ön på ett bättre sätt än i dagsläget, skriver programnämnden vidare i sitt pressutskick.

– När vi utvecklar värdefulla natur- och rekreationsområden kan vi både värna den biologiska mångfalden och förbättra människors möjligheter till friluftsliv och besök i attraktiva natur- och grönområden. Målet är att örebroare ska få uppleva områdets lövnaturskogar, betesmarker och rika fågelliv samtidigt som livsmiljöer för skyddsvärda arter värnas, säger David Gelinder, presidieledamot Programnämnd Samhällsbyggnad.

Det är i nuläget inte känt hur allmänheten utan egen båt rent praktiskt skall kunna ta sig till ön som alltså ligger ute i sjön Hjälmaren. Sedan tidigare har det ju bland annat varit problem med vattendjupet i Hjälmaren som av och till gör det svårt att trafikera sjön med turbåtar. Det kan också behövas bättre tillgång till bryggor på ön för att kunna angöra med båtar.

– Vi har de senare åren arbetat med att ta fram underlag till ett naturreservat (både skötselplan och beslut), restaurera ön för att skapa mer variation både för att göra den mer intressant för människor och arter. För att göra det har vi investerat i södra delen så vi kunde få i land både maskiner och betande djur. Planen är att Björkön 2019 ska bli ett naturreservat, berättar Malin Björk som är naturvårdschef på Örebro kommun, Stadsbyggnad Mark- och exploateringsavdelningen.

Malin Björk fortsätter beskriva det kommande arbetet: – Sedan är planen framåt att göra ön mer tillgänglig för människor, med rastplatser, brygga med mera. I beslutet av reservatet kommer även en karta ingå med besöksanordningar, där kommer man kunna utläsa mer vad vi tänker att vi skulle kunna utveckla på ön. Sen kommer vi arbeta under flera år för att göra Björkön mer tillgänglig och under den tiden landar vi mer i vad exakt vad som är lämpligt. Just nu har ju kommunen en ansträngd ekonomi så det kan ju också påverka vad vi får möjlighet att genomföra.

När det gäller ekonomin så finns det möjlighet för Naturvårdsverket att lämna ett så kallat markåtkomstbidrag för formellt skydd av värdefulla naturområden. Enligt Naturvårdsverkets regleringsbrev får anslag för skydd av värdefull natur användas för statsbidrag till kommuner för områdesskydd av värdefulla naturområden.

Markåtkomstbidrag kan utgå till kommuner vid bildande av naturreservat, biotopskyddsområden och vid tecknande av naturvårdsavtal med en avtalslängd på minst 30 år, efter prövning av länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Följande samtliga grundkriterier gäller för att bidrag ska kunna utgå:

– Området ska helt eller till större delen utgöras av en skyddsvärd naturmiljöoch bidra till genomförandet av miljökvalitetsmålen,

– Området ska vara lämpligt att skydda som naturreservat eller biotop-skyddsområde eller genom naturvårdsavtal,

– Beslutet får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser enligtplan- och bygglagen. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas.

– Området ska ha ett tydligt och relevant beslutsunderlag med förslag tillsyfte, skäl och föreskrifter, samt i erforderlig utsträckning kartor.

Beslutet om skötselplan togs av programnämnd Samhällsbyggnads den 5 juni och ska nu vidare för behandling i kommunfullmäktige i september, då ett slutgiltigt beslut kan komma att fattas.