Snöröjningen engagerar många

I tider med omväxlande snöfall och plusgrader ställs snöröjning och halkbekämpning på extra svåra prov, något som engagerar många vid fikaborden, men vilka regler gäller egentligen?

Frågan om vem som bär ansvaret för att det plogas och sandas, avgörs bland annat av vad det är för väg och var vägen är belägen. Det skiljer till exempel mellan vägar i tätorten och vägar på landsbygden.

Örebro kommun, Trafikverket och vägföreningar
Örebro kommun har ansvar för vinterväghållningen på gator, cykelleder och torg inom tätorten Örebro och i Hovsta, Lillån, Vintrosa, Glanshammar, Mariebergs handelsområde och Törsjö industriområde. Övriga vägar och gator ansvarar Trafikverket eller vägföreningar för.

Många vägföreningar blir det
I Östernärke finns det flera olika vägföreningar med varierande antal gator och vägar att underhålla. Som exempel kan nämnas Stora Mellösa Vägförening och Odensbackens Vägförening.

Arbetet i vägföreningarna bygger på frivilligt arbete där styrelsen ofta jobbar ideellt. Föreningarna får bidrag av kommunen och för dessa pengar lejs sedan olika entreprenörer in för att göra jobbet.

Vill man till exempel komma i kontakt med vägföreningarna i Stora Mellösa och Odensbacken kan man göra det via mail eller Facebook.

Stora Mellösas vägförening: storamellosavagforening@outlook.com
Odensbackens vägförening: https://www.facebook.com/odenvagforening/

Fastighetsägaren/villaägaren
Det är alltid fastighetsägaren/villaägaren som ansvarar för att sopa, sanda och skotta trottoarer och gångbanor utanför fastigheten. Det är inte tillåtet att skotta ut snön på gatan.

Ansvaret på fastighetsägaren innebär också att skotta bort eventuella snövallar mot gatan på de platser som vi hämtar sopor på. Det är också fastighetsägaren som ansvarar för takskottning och ser till att farliga istappar tas bort. Om det behövs en skylift vid arbetet ska fastighetsägaren ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) och markupplåtelse hos Örebro kommun.

Om man, av någon anledning, inte kan sköta snöröjning och halkbekämpning utanför sin fastighet/villa på egen hand, ansvarar man ändå för att det blir gjort, t.ex. genom att hyra in hjälp.

Om olycksfall inträffar på grund av bristande snöröjning och halkbekämpning kan ansvarig fastighetsägare/villaägare bli skadeståndsskyldig.

Riksväg 52 och Länsväg 207
Riksvägen och Länsvägen är det Trafikverket som ansvar för och de har lite olika rutiner beroende på hur vägen klassas. Våra vägar i Östernärke ingår i klass 3 och för dessa gäller följande:

När det kommit 1 cm snö, har plogbilen normalt 4 timmar på sig att ploga sträckan. 4 timmar efter avslutat snöfall ska det finnas åtminstone snö- och isfria hjulspår på vägen. Snösträngar kan alltså förekomma. Halkbekämpas normalt med salt.

Mer information på Trafikverkets och Örebro kommuns websidor, se länkar:

https://www.trafikverket.se/contentassets/47f1c5690f75481d837a6de06895fd78/plogbilskarta_orebro_2018.pdf

https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/trafik–gator/sno-halka–sandupptagning.html