Ny översiktsplan presenterad

Den 1:a februari presenterade Örebro kommun ett utkast till den nya översiktsplanen som nu ligger ute på remiss till den 30 april. Några områden i Östernärke finns med i förslaget som allmänheten också kan tycka till om.

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden.

I utkastet till översiktsplanen blickar kommunens politiker och tjänstemän in i framtiden och pekar ut områden där man planerar att bygga kommande bostäder och infrastruktur.

Bland de orter i Östernärke som pekas ut som aktuella för en framtida utbyggnad av bostäder ser vi bland annat Odensbacken och Stora Mellösa men också Hampetorp, Kilsmo och Asker.

I Hampetorp har man angett färjeläget som aktuellt för utveckling av rekreation och båtliv. När det gäller Kvismarområdet finns en ambition att utvecla ett grönstråk i området, exakt vad i detalj som är tänkt att göras är i nuläget inte bestämt.

Dessutom har man i förslaget till översiktsplan också markerat ett regionalt cykelstråk från Odensbacken in till Örebro. Däremot saknas en sedan länge efterlängtad cykelväg mellan Hampetorp och Odensbacken i det nya förslaget.

Från Samverkarnas sida noterar man med intresse att området intill det norra brofästet i Odensbacken är markerat som utvecklingsområde för bostäder, något som man från föreningens sida har föreslagit tidigare.

Färjeläget i Hampetorp har också pekats ut av Samverkarna tillsammans med Vinöns Hembygdsförening som en lämplig plats för angöring av Sjöräddningens båtar, turistbåtar och kanske också taxibåtar samt båtpendlare till och från Vinön.

Den 15 mars bjuder Örebro kommun till ett öppet möte i City Konferenscenter där allmänheten är välkommen att fördjupa sig i olika frågor och komma med synpunkter på förslaget. Informationsmötet startar kl 18.00 och pågår fram till ca kl 21.00.

Länk till hela förslaget
Här finns också mer information om kontaktuppgifter och detaljer kring det kommande informationsmötet.

Länk till karta över Östernärke
Klicka på de färglagda områdena för mer information och zooma in för att bättre se detaljerna.